24/04/2024

[DEVEXPRESS] Share code to create reports to print multiple invoices on XtraReport C#


Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code các in nhiều hóa đơn cùng một lúc trong Xtrareport Devexpress C#.

[DEVEXPRESS] Chia sẻ code các tạo report in nhiều hóa đơn trên XtraReport C#

Kết quả khi chạy ứng dụng:

Ở bài viết này mình demo 2 loại: List ObjectDataset.

FULL SOURCE CODE C#

using DevExpress.XtraPrinting.Preview;
using DevExpress.XtraPrintingLinks;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using DevExpress.XtraPrinting;
using DevExpress.XtraPrinting.Links;

using DevExpress.XtraReports.UI;

namespace PrintInvoice
{
  public partial class MainForm : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public MainForm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public List<Invoice> GetSampleData()
    {
      List<Invoice> invoices = new List<Invoice>
  {
    new Invoice
    {
      InvoiceNo = 1001,
      InvoiceDate = new DateTime(2023, 4, 15),
      CustomerName = "Nguyễn Thảo",
      TotalAmount = 1250.75m,
      InvoiceItems = new List<InvoiceItem>
      {
        new InvoiceItem { ItemName = "Product A", Quantity = 2, UnitPrice = 100.50m, TotalPrice = 201.00m },
        new InvoiceItem { ItemName = "Product B", Quantity = 5, UnitPrice = 75.25m, TotalPrice = 376.25m },
        new InvoiceItem { ItemName = "Product C", Quantity = 3, UnitPrice = 224.50m, TotalPrice = 673.50m }
      }
    },
    new Invoice
    {
      InvoiceNo = 1002,
      InvoiceDate = new DateTime(2023, 4, 18),
      CustomerName = "Cái Trí Minh",
      TotalAmount = 875.40m,
      InvoiceItems = new List<InvoiceItem>
      {
        new InvoiceItem { ItemName = "Product D", Quantity = 1, UnitPrice = 375.60m, TotalPrice = 375.60m },
        new InvoiceItem { ItemName = "Product E", Quantity = 4, UnitPrice = 124.95m, TotalPrice = 499.80m }
      }
    },
    new Invoice
    {
      InvoiceNo = 1003,
      InvoiceDate = new DateTime(2023, 4, 20),
      CustomerName = "Võ Sơn Băng",
      TotalAmount = 1500.00m,
      InvoiceItems = new List<InvoiceItem>
      {
        new InvoiceItem { ItemName = "Product F", Quantity = 3, UnitPrice = 200.00m, TotalPrice = 600.00m },
        new InvoiceItem { ItemName = "Product G", Quantity = 2, UnitPrice = 150.75m, TotalPrice = 301.50m },
        new InvoiceItem { ItemName = "Product H", Quantity = 1, UnitPrice = 500.25m, TotalPrice = 500.25m }
      }
    },
    new Invoice
    {
      InvoiceNo = 1004,
      InvoiceDate = new DateTime(2023, 4, 22),
      CustomerName = "Nguyễn Đình Tuyên",
      TotalAmount = 990.50m,
      InvoiceItems = new List<InvoiceItem>
      {
        new InvoiceItem { ItemName = "Product I", Quantity = 2, UnitPrice = 110.25m, TotalPrice = 220.50m },
        new InvoiceItem { ItemName = "Product J", Quantity = 3, UnitPrice = 75.00m, TotalPrice = 225.00m },
        new InvoiceItem { ItemName = "Product K", Quantity = 4, UnitPrice = 140.00m, TotalPrice = 560.00m }
      }
    },
    new Invoice
    {
      InvoiceNo = 1005,
      InvoiceDate = new DateTime(2023, 4, 25),
      CustomerName = "Hoàng Thị Thảo",
      TotalAmount = 675.80m,
      InvoiceItems = new List<InvoiceItem>
      {
        new InvoiceItem { ItemName = "Product L", Quantity = 1, UnitPrice = 375.80m, TotalPrice = 375.80m },
        new InvoiceItem { ItemName = "Product M", Quantity = 2, UnitPrice = 150.00m, TotalPrice = 300.00m }
      }
    },
    new Invoice
    {
      InvoiceNo = 1006,
      InvoiceDate = new DateTime(2023, 4, 28),
      CustomerName = "Nguyễn Phương Nhi",
      TotalAmount = 1150.25m,
      InvoiceItems = new List<InvoiceItem>
      {
        new InvoiceItem { ItemName = "Product N", Quantity = 3, UnitPrice = 200.25m, TotalPrice = 600.75m },
        new InvoiceItem { ItemName = "Product O", Quantity = 2, UnitPrice = 175.50m, TotalPrice = 351.00m },
        new InvoiceItem { ItemName = "Product P", Quantity = 1, UnitPrice = 275.00m, TotalPrice = 275.00m }
      }
    },
    new Invoice
    {
      InvoiceNo = 1007,
      InvoiceDate = new DateTime(2023, 5, 1),
      CustomerName = "Trịnh Quốc Khang",
      TotalAmount = 1450.60m,
      InvoiceItems = new List<InvoiceItem>
      {
        new InvoiceItem { ItemName = "Product Q", Quantity = 4, UnitPrice = 150.50m, TotalPrice = 602.00m },
        new InvoiceItem { ItemName = "Product R", Quantity = 2, UnitPrice = 175.75m, TotalPrice = 351.50m },
        new InvoiceItem { ItemName = "Product S", Quantity = 1, UnitPrice = 500.10m, TotalPrice = 500.10m }
      }
    },
    new Invoice
    {
      InvoiceNo = 1008,
      InvoiceDate = new DateTime(2023, 5, 4),
      CustomerName = "Đinh Minh Thành",
      TotalAmount = 970.25m,
      InvoiceItems = new List<InvoiceItem>
      {
        new InvoiceItem { ItemName = "Product T", Quantity = 1, UnitPrice = 450.25m, TotalPrice = 450.25m },
        new InvoiceItem { ItemName = "Product U", Quantity = 3, UnitPrice = 140.00m, TotalPrice = 420.00m },
        new InvoiceItem { ItemName = "Product V", Quantity = 2, UnitPrice = 100.00m, TotalPrice = 200.00m }
      }
    },
    new Invoice
    {
      InvoiceNo = 1009,
      InvoiceDate = new DateTime(2023, 5, 7),
      CustomerName = "Nguyễn Đình Tuyên",
      TotalAmount = 825.90m,
      InvoiceItems = new List<InvoiceItem>
      {
        new InvoiceItem { ItemName = "Product W", Quantity = 2, UnitPrice = 200.25m, TotalPrice = 400.50m },
        new InvoiceItem { ItemName = "Product X", Quantity = 1, UnitPrice = 425.50m, TotalPrice = 425.50m }
      }
    },
    new Invoice
    {
      InvoiceNo = 1010,
      InvoiceDate = new DateTime(2023, 5, 10),
      CustomerName = "Hoàng Dược Sư",
      TotalAmount = 550.40m,
      InvoiceItems = new List<InvoiceItem>
      {
        new InvoiceItem { ItemName = "Product Y", Quantity = 3, UnitPrice = 100.00m, TotalPrice = 300.00m },
        new InvoiceItem { ItemName = "Product Z", Quantity = 2, UnitPrice = 75.20m, TotalPrice = 150.40m }
      }
    }
  };

      return invoices;
    }


    public DataSet GetSampleDataSet()
    {
      DataSet dataSet = new DataSet();

      DataTable masterTable = new DataTable("Invoice");
      masterTable.Columns.Add("InvoiceNo", typeof(int));
      masterTable.Columns.Add("InvoiceDate", typeof(DateTime));
      masterTable.Columns.Add("CustomerName", typeof(string));
      masterTable.Columns.Add("TotalAmount", typeof(decimal));
      dataSet.Tables.Add(masterTable);

      DataTable detailTable = new DataTable("InvoiceItem");
      detailTable.Columns.Add("InvoiceNo", typeof(int));
      detailTable.Columns.Add("ItemName", typeof(string));
      detailTable.Columns.Add("Quantity", typeof(int));
      detailTable.Columns.Add("UnitPrice", typeof(decimal));
      detailTable.Columns.Add("TotalPrice", typeof(decimal));
      dataSet.Tables.Add(detailTable);

      dataSet.Relations.Add("Invoice_InvoiceItem", masterTable.Columns["InvoiceNo"], detailTable.Columns["InvoiceNo"]);

      List<Invoice> invoices = GetSampleData();
      foreach (Invoice invoice in invoices)
      {
        DataRow masterRow = masterTable.NewRow();
        masterRow["InvoiceNo"] = invoice.InvoiceNo;
        masterRow["InvoiceDate"] = invoice.InvoiceDate;
        masterRow["CustomerName"] = invoice.CustomerName;
        masterRow["TotalAmount"] = invoice.TotalAmount;
        masterTable.Rows.Add(masterRow);

        foreach (InvoiceItem item in invoice.InvoiceItems)
        {
          DataRow detailRow = detailTable.NewRow();
          detailRow["InvoiceNo"] = invoice.InvoiceNo;
          detailRow["ItemName"] = item.ItemName;
          detailRow["Quantity"] = item.Quantity;
          detailRow["UnitPrice"] = item.UnitPrice;
          detailRow["TotalPrice"] = item.TotalPrice;
          detailTable.Rows.Add(detailRow);
        }
      }

      return dataSet;
    }


    private void simpleButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      var invoices = GetSampleData();

      var report = new rptInvoice();

      report.DataSource = invoices;

      var printTool = new DevExpress.XtraReports.UI.ReportPrintTool(report);

      printTool.ShowPreviewDialog();
    }

    private void simpleButton2_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      var invoices = GetSampleDataSet();

      var report = new rptInvoiceDataSet();

      report.DataSource = invoices;

      var printTool = new DevExpress.XtraReports.UI.ReportPrintTool(report);

      printTool.ShowPreviewDialog();
    }
  }  public class Invoice
  {
    public int InvoiceNo { get; set; }
    public DateTime InvoiceDate { get; set; }
    public string CustomerName { get; set; }
    public decimal TotalAmount { get; set; }
    public List<InvoiceItem> InvoiceItems { get; set; }
  }

  public class InvoiceItem
  {
    public string ItemName { get; set; }
    public int Quantity { get; set; }
    public decimal UnitPrice { get; set; }
    public decimal TotalPrice { get; set; }
  }
}


DOWNLOAD FULL SOURCE CODE.

DOWNLOAD SOURCE CODE


No comments:

Post a Comment

TỔNG LƯỚT TRUY CẬP