Showing posts with label PYTHON. Show all posts
Showing posts with label PYTHON. Show all posts

02/06/2024

[PYTHON] School Management system Project

[PYTHON] School Management system Project Hệ thống quản lý trường học nâng cao hoặc hệ thống sinh viên đơn giản bằng Python với mã nguồn và cơ sở dữ liệu. Hệ thống quản lý trường ...

22/04/2024

[PYTHON] Some tips when coding

[PYTHON] Some tips when coding Python hiện nay đang trở thành xu hướng mà đa số các bạn trẻ, các lập trình viên hướng đến. Một phần vì nó đa dạng về lĩnh vực, thứ hai cũng...

18/03/2024

[CSHARP] Powershell In-File Execution of C# Code

[CSHARP] Powershell In-File Execution of C# Code Giới thiệu Cách đây một thời gian tôi đã xem video của John Hammond về chủ đề này 17và nghĩ rằng đây sẽ là một phương pháp thú vị để thu ...

17/02/2024

[Python] Socket Programming In Python

[Python] Socket Programming In Python Chương này sẽ ví dụ việc xây dựng một môi trường Client - Server sử dụng Socket . Server sẽ lắng nghe trên một port (12345) và khi client ...

18/11/2023

[PYTHON] Generate random passwords with Python code

[PYTHON] Generate random passwords with Python code Làm thế nào để bạn có thể tạo ra khởi tạo mật khẩu ngẫu nhiên gồm kí tự + số ngẫu nhiên giúp chúng ta có 1 mật khẩu mạnh mẽ bằng code python...

TỔNG LƯỚT TRUY CẬP